Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obsahují závazná pravidla pro uživatele a návštěvníky webových stránek www.tmtools.cz a služeb na nich poskytnutých a každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen se jimi řídit. Tyto obchodní podmínky upravují především vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde jednou smluvní stranou je společnost TM Tools s.r.o., Jahodová 2888/40, 100 00 Praha 10, IČ: 28524799 (dále jako „prodávající“), druhou smluvní stranou kupující a předmětem koupě je zboží nabízené na internetových stránkách www.tmtools.cz. Součástí těchto obchodních podmínek je i poučení kupujícího o odstoupení od smlouvy, údaje o právech vznikajících z vadného plnění (reklamační řád) a údaje o právech ze záruky (záruční podmínky).

Vzniklé smluvní vztahy jsou sjednány vždy v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se pro spotřebitele řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném a účinném znění.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkamia že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na serveru prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2) Základní údaje o prodávajícím

Provozovatel (správce) serveru
TM Tools, s.r.o.
Jahodová 2888/40, Praha 10, 10000
IČ: 28524799
DIČ: CZ28524799
www.tmtools.cz

Kontaktní údaje
tel: 777 777 171
e-mail: info@tmtools.cz

Kontrolní orgán
Živnostenský úřad Praha 10

10000 Praha10

3) Vymezení základních pojmů a definic:

Serverem se rozumí internetové stránky www.tmtools.cz

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitel je osoba, které slouží zakoupené zboží na serveru ke konečné spotřebě a vyhovuje podle platné legislativy definici spotřebitele.

Kupní smlouvou zde rozumíme kupní smlouvu uzavíranou se spotřebitelem. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na server, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4) Nabízené zboží a služby

Seznam zboží na serveru je katalogem běžně dodávaného zboží. Na serveru je uvedeno označení zboží a popis jeho hlavních vlastností. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je zpravidla uvedena u konkrétního zboží.

Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství. Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží.

UPOZORNĚNÍ: FOTOGRAFIE U ZBOŽÍ JSOU V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH POUZE ILUSTRATIVNÍ

5) Objednání zboží a cena zboží

Pro objednání kupující vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář na serveru nebo si zboží objedná po telefonu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení emailem.

Ceny zboží jsou uvedeny na serveru u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Náklady na dodání a další případné poplatky jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Před odesláním objednávky bude automaticky vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů na dodání (cena dopravného) a dalších případných souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení a zaplacení. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Informace o způsobu dodání zboží a ceně dopravného:

Kupující může zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

1. Způsob: Osobní odběr na provozovnách TM Tools s.r.o.

2. Způsob: Balík do ruky (služba Česká pošta a.s.) – ceny viz. objednávkový formulář na stránkách www.tmtools.cz

 

Ceny dopravného jsou vždy také uvedeny pro konkrétní způsob doručení na objednávkovém formuláři.

6) Platební podmínky

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny. Zboží a související poplatky je možné uhradit:

-      osobně v provozovně prodávajícího,

-      platbou předem přes internetové rozhraní banky (online) nebo

-      poukázáním kupní ceny předem na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

-      dobírkou při převzetí balíku

7) Dodací podmínky

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená.V případě, že kupující neúplnou nebo poškozenou zásilku převezme, je povinen to neprodleně oznámit prodávajícímu emailem na info@tmtools.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Podepsáním dodacího listu přepravci nebo jiného potvrzení o převzetí kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zboží nebo zboží samotné nebylo mechanicky poškozeno a že zboží převzal v požadovaném množství, míře či hmotnosti.

8) Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 2 těchto obchodních podmínek) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupujícím může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel rozhodnutí odstoupit od smlouvy) vrátí všechny platby, které jsme od kupujícího v souvislosti s kupní smlouvou obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat zaměstnanci prodávajícího v jeho sídle, a to v době určené pro osobní odběr zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát         
TM Tools s.r.o.
Jahodová 2888/40, 100 00 Praha 10
info@tmtools.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

9) Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruční doba na spotřební zboží je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon (zejména § 2167 občanského zákoníku).

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list).Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením zboží; mechanickým poškozením zboží; nadměrným zatěžováním; elektrickým přepětím; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží; provedením nekvalifikovaného zásahu; poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

10) Reklamační řád

Místem pro uplatnění reklamace je TM Tools s.r.o., Hvězdonice 147, 257 24 Chocerady.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží při převzetí jakost, jak je uvedeno výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

11) Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (včetně zpracování statistiky návštěvnosti serveru) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení emailem), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na info@tmtools.cz nebo na adresu TM Tools s.r.o., Jahodová 2888/40, 100 00 Praha 10. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

12) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek se však nedotkne kupních smluv platně uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.